Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De professional welke onder de naam Marjon Beltman Persoonlijke Kracht & Charisma Coaching opereert, gevestigd te Markelo, ingeschreven bij de KvK per 10 maart 2023, onder nummer 89523156.

Marjon Beltman Persoonlijke Kracht & Charisma Coaching biedt diensten aan op het gebied van begeleidingstrajecten, coaching, training en aanverwante diensten onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot deelname aan/afname van een van de diensten van de Opdrachtnemer.

Overeenkomst:

De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht voor het verrichten van één of meerdere diensten door of namens Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Deelnemer:

De natuurlijke persoon die: (1) deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten, dan wel (2) de daarop betrekking hebbende diensten van Opdrachtnemer feitelijk afneemt.

Diensten

Alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht op basis van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan trainingen, workshops, coaching trajecten en/of programma’s, consulting en andere diensten geleverd door of namens Opdrachtnemer. Dit alles in de ruimste zin des woords, (zowel online als offline alsmede een combinatie daarvan).

BW: Nederlands Burgerlijk Wetboek

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is alleen geldig en bindend als dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Als van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en van kracht.

2.4 Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Het bepaalde in de artikelen 7:402 lid 1 BW, 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is niet van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming/uitvoering Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De Overeenkomst kan zowel een traject (zijnde een reeks van samenhangende en/of elkaar opvolgende diensten) dan wel één of meerdere losse/ zelfstandige diensten van Opdrachtnemer betreffen of bevatten.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na dertig (30) dagen.

3.3 De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand (in de zin van 3.1) door het zijdens Opdrachtgever ondertekend retourneren van een door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.

3.4 De Overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de Opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

3.5 De Deelnemer of het bedrijf, die volgens het aanmeldingsformulier als debiteur worden aangemerkt, ontvangt de factuur. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk (en staat er tegenover Opdrachtnemer voor in), dat de Deelnemer de factuur tijdig en volledig namens Opdrachtgever zal voldoen. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de deelnemer worden gevoerd.

3.6 Op Opdrachtnemer rust (op basis van de Overeenkomst) alleen een inspanningsverplichting, doch nooit of nimmer enige resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal de door haar te leveren Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Enige verdergaande garanties of aanspraken ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer worden niet of nummer verleend.

3.7 De Opdrachtnemer verricht haar Diensten in sommige gevallen en/of een deel van haar werkzaamheden (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Dit gebeurt altijd in overleg met Opdrachtgever/ Deelnemer.

3.8 Ingeval Opdrachtnemer, al dan niet krachtens de Overeenkomst, enige persoonsgegevens verwerkt, dan staat de Opdrachtgever en/of de Deelnemer er tegenover Opdrachtnemer voor in dat Opdrachtnemer daartoe gerechtigd is, dan wel dat daardoor of daarmee geen (al dan niet wettelijke) verplichtingen, rechten of aanspraken van derden (zullen) worden geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor enige aanspraken van Deelnemers of derden (waaronder begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens) uit doen hoofde. Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is – of kan worden gehouden op basis van artikel 82 AVG verordening (regresrecht), dan heeft Opdrachtnemer volledig verhaal op Opdrachtgever voor hetgeen Opdrachtnemer uit dien hoofde heeft voldaan en/of nog zal moeten voldoen tegenover de betreffende betrokkenen.

3.9 Deelname aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten door Deelnemer(s) geschiedt geheel vrijwillig en volledig op- en voor eigen rekening en risico. Opdrachtgever en Deelnemer zijn zich er volledig van bewust dat de Diensten van Opdrachtnemer niet medisch en/of prestatie bevorderend van aard zijn, dan wel dat Opdrachtgever of Deelnemer geen verwachtingen heeft of mag hebben van de effecten van de Diensten, dan wel dat Opdrachtnemer het daadwerkelijk effect of de uitwerking daarvan voor één of meerdere Deelnemers nimmer kan inschatten of kan garanderen.    

3.10 Opdrachtnemer staat niet/ nimmer in voor de lichamelijke, medische, psychische of psychosomatische geschiktheid van de Deelnemer(s), noch wordt die door of namens Opdrachtnemer beoordeeld. Het is en blijft te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en/of de betreffende Deelnemer om bij (vermoeden van) lichamelijke, medische, psychische of psychosomatische klachten daarvoor deskundige/ medische hulp in te schakelen.                

Artikel 4 – Overmacht

4.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting krachtens de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval vanwege andere redenen, werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden, pandemieën, epidemieën alsmede alle daarmee samenhangende wetten, voorschriften maatregelen en dergelijke daaronder uitdrukkelijk mede begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.3 Als er sprake is van overmacht in de zin van 4.2, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst of van één of meerdere Diensten voor bepaalde of onbepaalde tijd worden geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de overmacht situatie langer dan drie maanden (onafgebroken/ zonder enige onderbrekingen) aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring daartoe aan de andere partij. Dit, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding zijdens Opdrachtnemer.

4.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 5 – Annulering of wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer

5.1 Als de Opdrachtgever/ Deelnemer een particulier is, mag deze de Overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Gebruik maken van het herroepingsrecht dient te geschieden door een schriftelijke ondubbelzinnige verklaring aan Opdrachtnemer te sturen per e-mail of post. Bij niet-annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, het begeleidings- of coaching traject te voldoen.

5.2 Met uitzondering van een geldig beroep op het herroepingsrecht volgens artikel 5.1, kan annulering door de Opdrachtgever/ Deelnemer tot 4 weken voor aanvang van de workshop, training, begeleidings-of coaching traject kosteloos geschieden. In geval van annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de training, workshop, begeleidings-of coaching traject is de Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering korter dan een week voor aanvang het volledige bedrag (100%).

5.3. Ingeval de Opdrachtgever/ Deelnemer na aanvang van de workshop, training, begeleidings-of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever/Deelnemer geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, uitsluitend naar het oordeel van Opdrachtnemer te bepalen, anders rechtvaardigen.

5.4.  Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 48 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.

5.5 Wanneer de Deelnemer, zonder opgaaf van deugdelijke redenen, (uitsluitend naar het oordeel van Opdrachtnemer te bepalen), niet bij de afgesproken coaching sessies verschijnt, vindt er in geen enkele vorm restitutie of compensatie anderszins plaats.  

Artikel 6 – Annulering door Opdrachtnemer

6.1.  Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van de werkzaamheden te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan Opdrachtnemer betaalde bedrag voor dat deel van de Dienst of Diensten waarop de annulering betrekking heeft, mits betaling door Opdrachtgever al had plaatsgevonden.

6.2.  Opdrachtnemer heeft het recht tot weigering van deelname van Opdrachtgever/ Deelnemer of een door Opdrachtgever / Deelnemer aangewezen deelnemer, in welk geval de Opdrachtgever geen verplichting heeft tot betaling van het overeengekomen bedrag. Eventueel al door de Opdrachtgever betaalde bedragen worden na annulering gerestitueerd.

Artikel 7 – Tarieven, betaling en incassokosten

7.1 Alle opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud en zijn netto: exclusief BTW, andere belastingen, heffingen, reis- en verblijfkosten en exclusief accommodatie- en cateringkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

7.2 Opdrachtnemer heeft het recht om eventuele verhogingen van de in 7.1 genoemde componenten, ontstaan na uitbrenging van een aanbieding, aan Opdrachtgever door te belasten voor zaken of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.

7.3 Betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

7.4 In het geval dat de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke en daarmee in verzuim zijn, zonder dat verdere of voorafgaande ingebrekestelling vereist is. In geval van een dergelijk betalingsverzuim door de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten. Dit alles, zonder dat zij Opdrachtnemer daarvoor op enigerlei wijze tegenover de Opdrachtgever, Deelnemer of derden schadeplichtig kan worden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor enige aanspraken van Deelnemers of derden uit dien hoofde. 

7.5 Als de Opdrachtgever in verzuim komt/ verkeert conform artikel 7.4, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, dan is Opdrachtgever is de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.6 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor enige schade, geleden door Opdrachtgever, Deelnemer(s) of derden, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of van de (tot de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer behorende) leidinggevende medewerkers. 

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade conform artikel 8.1, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot: (1) alleen de directe schade en (2)het factuurbedrag voor de zaken of diensten waardoor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt, waarbij (3) te allen tijde een absoluut maximumbedrag geldt van € 500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende of elkaar opvolgende gebeurtenissen als één schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden beschouwd, alsmede (4) tot; – een absoluut maximumbedrag van € 1.500,- per kalenderjaar en/of voor alle schadeveroorzakende gebeurtenissen tezamen. 

8.4 Onder directe schade als bedoeld in artikel 8.3 wordt uitsluitend verstaan: (1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en (3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of enige gevolgschade, daaronder (in ieder geval, maar niet uitsluitend) begrepen:, gederfde winst, gelden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met de psychische of lichamelijke gezondheid van Deelnemers of derden, ziekte / arbeidsongeschiktheid of uitval van Deelnemers of derden, goodwill, de verwerking van enige persoonsgegevens, claims of enige aanspraken van derden (waaronder mede begrepen: toezichthoudende instanties, overheidsinstanties, de belastingdienst en dergelijke).

Artikel 9 – Klachten en geschillen

9.1 Eventuele klachten over door de Opdrachtnemer geleverde Diensten dienen binnen twee werkdagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

9.2 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen drie weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de Opdrachtgever/ Deelnemer hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

9.3 Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Partijen zullen echter pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid en Wet Bescherming Persoonsgegevens

10.1 De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten/Deelnemers vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de verkregen privacygevoelige informatie aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor de informatie verkregen werd.

10.2 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de in artikel 10.1 bedoelde geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

10.3 Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens en verbindt zich daarmee aan onze Privacyverklaring. Onze Privacyverklaring is te vinden en in te zien op onze website.

10.4 Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de Opdrachtgever/Deelnemer is afgesproken.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem / haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en overige bepalingen

12.1 Op alle afspraken en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever/Deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit een overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.

12.3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd. 

12.4.  In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bijzondere bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten overeenkomst prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst opgenomen bepaling, tenzij anders overeengekomen.

12.5 Het gebruik van smileys, emoticons of andere daarmee vergelijkbare tekens leidt niet tot enig rechtsgevolg, dan wel (indien rechte zou komen vast te staan dat dit gebruik wel leidt of kan leiden tot enig rechtsgevolg), dan geldt alsdan de meest gunstige uitleg voor Opdrachtnemer. Dit ook indien Opdrachtnemer niet (alleen) de ontvangende partij is.   

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 15 maart 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en aldaar op deze datum geregistreerd onder KvK nummer: 89523156

Copyright: Marjon Beltman 2023