Privacyverklaring Marjon Beltman

Algemeen

Marjon Beltman Persoonlijke kracht & Charisma Coaching is verplicht een privacyverklaring op haar website www.marjonbeltman.nl te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

Wij hechten veel belang aan een correcte omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Deze privacyverklaring geldt voor:

Bedrijf

Marjon Beltman Persoonlijke kracht & Charisma Coaching –  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel per 10 maart 2023 onder nummer 89523156.

De Privacy Verklaring wordt gebruikt op de website: https://marjonbeltman.nl

Ons adres

Gevestigd: te Markelo

Telefoonnummer: 06-23580822

E-mailadres: contact@marjonbeltman.nl

Persoonsgegevens

Door een bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens bij ons achtergelaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, die direct of indirect naar u te herleiden zijn, te denken valt aan een naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken. U kunt uw toestemming voor uw gegevensgebruik te allen tijde intrekken.

Welke gegevens hebben we van u

U bepaalt zelf welke gegevens we van u mogen gebruiken en waarvoor. Wij houden alles graag transparant. Wilt u weten welke gegevens we van u hebben?

U heeft de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen. In dat laatste geval halen we al uw gegevens uit onze bestanden en zullen u niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken de gegevens te bewaren.

Het verzoek uw gegevens in te zien kan alleen schriftelijk gedaan worden via contact@marjonbeltman.nl en zal door ons binnen vier weken worden verwerkt. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u te identificeren.

Als de gegevens die wij van u in ons systeem hebben niet kloppen, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Als u vermoed dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Marjonbeltman.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@marjonbeltman.nl

Wij doen er alles aan om de website te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik. We hebben bijvoorbeeld een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waarmee u veilig kunt internetten.

De beveiliging van de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Foto- en videogebruik

Als er bij door ons georganiseerde activiteiten foto’s of video’s worden gemaakt ontvangt u op voorhand een fotoverklaring ter ondertekening. Zonder uw toestemming worden er geen foto’s of video’s gedeeld op onze social mediakanalen zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Facebook, onze websites en eventueel printmateriaal zoals flyers, folders of posters, waarin u herkenbaar te zien bent. De gemaakte foto’s of video’s kunnen ook op ieder moment worden vernietigd. Ook de fotoverklaring kan nietig gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met contact@marjonbeltman.nl

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen is het nodig om anderen in te schakelen om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden “verwerkers” genoemd. Bij deze “derden” kunt u denken aan drukkerijen, hosting providers en leveranciers van online-tools.

Deze verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze ter beschikking hebben gesteld.

Website of diensten van derden

Deze verklaring geldt enkel en alleen voor de website van https://marjonbeltman.nl. Websites of diensten van derden die door middel van links aan onze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Hoe wij hier mee omgaan, staat omschreven in een aparte cookieverklaring.